Všeobecné obchodní podmínky

Centrum systemiky a NLP s.r.o.

I.
Výklad pojmů

1.1. VOP – Všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Dodavatele a Klienta, jež plynou z uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb.

1.2. Dodavatel - Centrum systemiky a NLP s.r.o., IČO 24151424, sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 128 00. Kontakt info@systemika-nlp.cz.

1.3. Klient – fyzická nebo právnická osoba, jež uzavřela s Dodavatelem Smlouvu za účelem studia, výcviku nebo poskytnutí jiných služeb z nabídky Dodavatele.

1.4. Smlouva –  Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Dodavatelem a Klientem, jejímž předmětem je povinnost Dodavatele poskytnout Klientovy výcvik, výuku a další služby dle své nabídky služeb a povinnost Klienta zaplatit za poskytnuté služby cenu.

1.5. Obsah Smlouvy tvoří VOP, tvoří VOP, rozvrh Kurzů (dále jen „Rozvrh“) a ceník aktuálně nabízených služeb Dodavatele (dále jen „Ceník“).

1.6. Provozovna – Prvního pluku 12a Praha 8, PSČ 180 00, místo, kde se konají kurzy, výcviky, příp. jsou poskytovány další služby Dodavatele, případně na jiném místě dle předchozí dohody.

1.7. Kurz – Klientem zvolená výuka nebo výcvik ve skupinovém kurzu pro veřejnost, příp. pro obchodní společnost či individuální setkání v daném čase dle aktuální nabídky Dodavatele pro příslušné období, jak ve formě prezenční výuky, tak i on-line výuky, případně formou videokonference s tím, že forma výuky může být změněna v průběhu samotného kurzu.

II.
Obecné zásady VOP

2.1 Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi Dodavatelem a Klientem. Vedlejší ujednání jsou platná pouze v písemné formě v jednotlivém případě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto VOP jako další v pořadí za zvláštními podmínkami.

2.3 Nabídky Dodavatele uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Klienta o službách nabízených Dodavatelem a o cenách, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb.

2.4 Přihlášením do jakéhokoliv Kurzu, který je organizován Dodavatelem, Klient stvrzuje, že souhlasí se způsobem výuky a že se seznámil s popisem daného Kurzu.

2.5. Klient bere na vědomí, že v případě, kdy se do jím vybraného Kurzu přihlásí do jeho plánovaného začátku méně než čtyři účastníci, Kurz může být Dodavatelem zrušen. V takovémto případě bude Klientovi nabídnut náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.

2.6. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu délky Kurzu dle Rozpisu Kurzů.

III.
Uzavření smlouvy

3.1. Není-li domluveno jinak, je Smlouva uzavřena dnem, kdy Dodavatel přijme objednávku Klienta. V případě, že Dodavatel přijme objednávku, obdrží Klient dle odst. 3.3. těchto VOP automatickou zprávu. V opačném případě obdrží zprávu, že objednávku Dodavatel nepřijímá, případně přijímá jen omezeně. V případě, že Klient obdrží zprávu Dodavatele, že přijímá objednávku jen omezeně, je Smlouva uzavřena dnem, kdy Klient tuto nabídku Dodavatele potvrdí.

3.2. Objednávku Kurzu je klient povinen vyplnit na internetových stránkách Dodavatele www.uspesnykouc.cz a následně odeslat prostřednictvím elektronického formuláře Dodavateli. Takto vyplněná a odeslaná objednávka je závazná.

3.3. Na základě přijaté přihlášky obdrží Klient automatickou zprávu obsahující údaje pro platbu kurzovného. Klient je povinen uhradit cenu Kurzu dle čl. IV. těchto VOP. 

3.4. Odesláním objednávky Klient stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. V takovém případě se tyto VOP automaticky uloží na přístroj, prostřednictvím jímž Klient objednávku odesílá (PC, tablet, telefon či jiné).

3.5. Na základě vzájemné dohody mohou být sjednány též individuální kurzy, jejichž kapacita je omezena na 1 osobu, max 3 osoby přihlášené společně, přičemž podmínky (délka kurzu, termín a cena) budou sjednány individuálně dle konkrétní nabídky a sazby Dodavatele. 

IV.
Cena, platební podmínky a měna

4.1. Cena Kurzu jsou zveřejněny na webových stránkách Dodavatele u každé z nabízených kurzů, případně jedná-li se o objednání Kurzu formou tzv. objednávkového systému, jsou tyto smluveny mezi Dodavatelem a Klientem. 

4.2. Klient se zavazuje uhradit cenu kurzu ve lhůtě a dle podmínek, jež obdrží v automatické zprávě dle odst. 3.3. těchto VOP. Po obdržení platby dle tohoto odstavce VOP obdrží Klient od Dodavatele daňový doklad.

4.3. Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve lhůtě dle odst. 4.2. těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť jen započatý den prodlení. Neuhradí-li Klient cenu kurzu nejpozději do 1 týdne před začátkem daného Kurzu, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Za den úhrady se považuje den, kdy bude cena Kurzu připsána na bankovní účet Dodavatele, není-li sjednáno jinak.

4.4. Slevy nabízené Dodavatelem platí dle informací uvedených na internetových stránkách Dodavatele. Jednotlivé slevy a akce se nesčítají.

4.5. Klient se zavazuje uradit cenu kurzu v měně, ve které byla provedena registrace, případně dle informací zaslaných v automatické zprávě dle odst. 3.3. těchto VOP. Zaplatí-li Klient v jiné měně, než je uvedeno v předchozí větě tohoto odstavce VOP, zavazuje se uhradit dle dodatečné faktury částku, jež bude zohledňovat kurzovní rozdíl a bankovní poplatky s tím spojené.

4.6. Dojde-li k podstatnému zvýšení ceny dle odst. 2.3. těchto VOP, je Klient oprávněn odstoupit od Smlouvy. Odstoupení je povinen Klient Dodavateli doručit na e-mail info@systemika-nlp.cz nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bude o zvýšení ceny informován. V opačném případně se má za to, že Klient se zvýšením ceny souhlasí.

V.
Práva a povinnosti

5.1. Klient je povinen se před odesláním přihlášky do Kurzu, resp. objednávky řádně seznámit s náplní Kurzu a těmito VOP.

5.2. V případě neúčasti na Kurzu z důvodů ze strany Klienta, nevzniká Klientovi nárok na náhradu zameškaného termínu Kurzu.

5.3. Dodavatel negarantuje výuku Kurzu stanoveným lektorem. V případě, že je nutná změna lektora, bude tento vždy kvalitativně odpovídat původně plánovanému lektorovi.

5.4. V případě, že se do vypsaného Kurzu přihlásí méně jak 4 Klientů, vyhrazuje si Dodavatel právo Kurz zrušit, případně jeho délku zkrátit o 1/3. V případě zrušení nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 6 měsíců od počátku zrušeného Kurzu. 

5.5. Dodavatel je oprávněn navýšit kapacitu jednotlivých kurzů. O této skutečnosti není povinen informovat již přihlášené Klienty.

5.6. Když se Klient dostaví později na výuku, než v určený čas začátku Kurzu, doba trvání Kurzu se o takto zmeškaný čas neprodlužuje. 

5.7. Klient je oprávněn změnit jím pověřené osoby, jež se mají účastnit Kurzu Klientem objednaným, a to nejpozději do 3 dnů před začátkem Kurzu. Termín začátku Kurzu je možno změnit jen na základě vzájemné dohody Klienta a Dodavatele.

5.8. V případě neuskutečnění výuky či výcviku daného Kurzu z důvodu nemoci lektora bude dle dohody s účastníky Kurzu poskytnut náhradní termín Kurzu.

5.9. Klient odpovídá Dodavateli za škodu na majetku, resp. vybavení Provozovny, způsobené svým jednáním. Náhradu takto způsobené škody je Klient povinen uhradit Dodavateli nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl k náhradě škody písemně vyzván Dodavatelem.

5.10. Z vážných důvodů může Dodavatel zrušit jakýkoliv Kurz i v jeho průběhu. V takovém případě Dodavatel nabídne Klientovi náhradní termín Kurzu. Klient je oprávněn zrušit termín individuálního kurzu, individuálního koučování nebo mentoringově-koučovací program nejpozději do 48 hod před jeho začátkem. V takovém případě vzniká Klientovi nárok na poskytnutí náhradního termínu daného programu. V případě, kdy však Klient zruší program v kratší době než 48 hodin do začátku daného programu je povinen uhradit sjednanou cenu a nevzniká mu nárok na náhradní termín.

5.11. Odešle-li Klient objednávku do Kurzu, resp. dojde-li k uzavření Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, případně lhůtě kratší, jak čtrnáct dnů přede dnem počátku Kurzu, udílí odesláním své přihlášky výslovný souhlas se započetím poskytování služeb v této lhůtě.

5.12. Splněním potřebných kritérií a požadavků, které jsou pro daný Kurz předepsány, má Klient nárok na vydání certifikátu. Vydání certifikátu je v ceně Kurzu, je-li tak uvedeno v popisu Kurzu.

5.13. V případě, že Klient obdrží studijní materiály, jsou tyto chráněny autorským zákonem. Výslovně se zakazuje jakákoliv forma jejich šíření, kopírování nebo publikování. Materiály jsou výhradně určeny pro soukromé nekomerční využití pro vlastní potřebu klienta za účelem studia bez možnosti jejich dalšího šíření.

5.14. Klientům je zakázáno pořizovat jakékoliv obrazové snímky a obrazové či zvukové záznamy výcviku a certifikace.

5.15. Pakliže jsou kurzy konány formou videokonferencí, je Dodavatel oprávněn provádět videozáznam a tento v rámci uzavřené facebookové skupiny zpřístupnit. Pakliže Klient se záznamem své podobizny nesouhlasí, je oprávněn vypnout kameru na svém přijímači. O záznamu budou Klienti daného kurzu vždy informováni.

5.16. Dojde-li k porušení povinností plynoucí z odst. 5.13. a odst. 5.14. těchto VOP, zavazuje se klient uhradit smluvní pokutu ve výši 750.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení dané povinnosti. Klient se zavazuje uhradit smluvní pokutu dle předchozí věty do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

VI.
Reklamace

6.1. Klient je oprávněn reklamovat obsahovou stránku Kurzu, pokud faktický stav neodpovídá obsahu uvedenému v popisu nebo smluvené náplni Kurzu Dodavatele na www.uspesnykouc.cz. Reklamace se uplatňuje písemně, a to elektronickou formou na e-mail info@systemika-nlp.cz. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Pokud uzná Dodavatel reklamaci Klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu.

6.2. Důvodem reklamace nemůže být fakt, že byl v kurzu vyměněn lektor.

6.3. Klient je povinen uplatnit nároky z vad u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne absolvování dané výuky či výcviku daného Kurzu.

6.4. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.

VII.

Odstoupení od Smlouvy

7.1. Klient, který je spotřebitelem, má právo dle ust. § 1829 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická přihláška atp.), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení je nutné učinit písemně a nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy odeslat toto odstoupení před uplynutím dané lhůty na e-mailovou adresu info@systemika-nlp.cz. 

7.2. Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Dodavatel poskytl služby dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle této Smlouvy.

7.3. Odstoupení je Klient povinen zaslat v písemné podobě Dodavateli, a to s uvedením svých údajů (jméno, příjmení, trvalé bydliště, variabilní symbol z faktury), označení Kurzu, do kterého se přihlásil a označení čísla bankovního účtu, kam má být cena Kurzu vrácena. Pro účely odstoupení může Klient pro odstoupení od Smlouvy využít formulář pro odstoupení, jež tvoří přílohu těchto VOP. 

7.4. V případě, že Klient dle tohoto článku VOP odstoupí od Smlouvy, vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté na cenu za Kurz do 14 dnů od doručení přípisu vyjadřujícího odstoupení od Smlouvy Klientem, a to stejným platebním prostředkem, který byl Klientem použit pro provedení platby ceny Kurzu.

VIII.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1. Klient má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené smlouvy, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou stran.

8.2. Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát sídlí v Praze 2, Štěpánská 15. Česká obchodní inspekce - Inspektorát pro Středočeský kraj a Hl. m. Prahu sídlí na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (bližší informace na www.coi.cz).

8.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh klienta - spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.

8.4. Klient - spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

IX.
Závěrečná ustanovení

9.1. Klient bere na vědomí, že po dobu pořádání Kurzu může být fotografován nebo natáčen. Jakékoliv zpracování osobních údajů, vč. fotografie a obrazového záznamu se řídí Podmínkami zpracování osobních údajů. Klient prohlašuje, že v okamžiku odeslání objednávky kurzu byl o zpracování osobních údajů informován.

9.2. Tyto VOP, k dispozici na internetových stránkách www.uspesnykouc.cz.

9.3. Vyplněním přihlášky do Kurzu Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a  jakoukoliv jinou informací poskytnutou Dodavatelem Klientovi, mají přednost tyto VOP.

9.4. Doručuje-li Dodavatel Klientovi písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá jej na adresu, kterou Klient v přihlášce uvedl jako kontaktní adresu. Pokud si zákazník kontaktní adresu nezvolil, bude písemnost zaslána na adresu, kterou Klient uvedl jako své bydliště, příp. místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se Klient o jeho uložení nedozvěděl.

9.5. V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.

9.6. Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými předpisy České republiky.

9.7. Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno na www.uspesnykouc.cz . Odesláním objednávky se pak tyto VOP uloží automaticky i ve Vašem přístroji, na němž jste objednávku učinili.

9.8. Dodavatel si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, když každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. V případě nesouhlasu Klienta se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Klienta a Dodavatele má Klient právo takovou změnu odmítnout, když Dodavatel má povinnost Klienta o takové změně včas poučit, a smlouvu vypovědět.

9.9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2023. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Dodavatelem a Klientem ode dne 1.1.2023 se řídí těmito VOP.

Příloha:

č. 1

Centrum systemiky a NLP s.r.o.